– Odbrana u krivičnom postupku – zastupanje fizičkih lica u delima opšteg kriminaliteta u svim fazama krivičnog postupka, pred sudovima, tužilaštvima i drugim organima i institucijama.
– Zastupanje pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima
– Podnošenje krivičnih prijava, privatnih tužbi i drugih akata u krivičnom postupku
– Posedovanje sertifikata za zastupanje maloletnih učinilaca krivičnih dela